Gwarancja

Gratulujemy zakupu Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) i3. Produkt został wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów oraz opracowany dla zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa, pod warunkiem, że jest użytkowany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.Producent udziela ograniczonej gwarancji na prawidłową konstrukcję, wykonanie i materiały.
Gwarancja jest udzielona wyłącznie na produkty, które zostały kupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W trakcie okresu gwarancji, w przypadku ujawnienia wady tkwiącej w produkcie.
Producent zobowiązuje się bez opłat naprawić lub wymienić elementy systemu CGM. Producent ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe i produkcyjne tkwiące w produkcie, które ujawnią się w trakcie okresu ważności urządzenia (12 miesięcy dla sensora, 3 lata dla transmitera). Gwarancja udzielana jest na czas działania (użytkowania) urządzenia:

 • 14 dni dla sensora
 • 112 dni dla transmitera
 1. Podstawą uprawnień do gwarancji jest dowód zakupu. Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia wadliwego systemu CGM niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.
 2. Gwarancja realizowana jest wyłącznie przez wyznaczony przez Producenta Serwis. Reklamację systemu CGM należy zgłosić telefoniczne poprzez Infolinię Genexo.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć wadliwy produkt pod wskazany adres Serwisu.
 4. Podstawą przyjęcia urządzenia do Serwisu jest wypełniony Formularz Reklamacyjny i dowód zakupu.
 5. Wysyłane elementy systemu CGM należy zapakować w odpowiedni karton, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przez uszkodzeniem, oznakować przesyłkę znakiem „ostrożnie szkło”. Urządzenie uszkodzone podczas transportu nie podlega gwarancji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Nabywcy w terminie 30 dni od dnia odnotowania zgłoszenia na Infolinii Genexo.
 7. W ramach gwarancji produkt zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony – wedle decyzji Gwaranta, maksymalnie 7 dni od dnia uznania reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji uzasadnionej, system CGM będzie odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji, Nabywca jest zobowiązany odebrać produkt na własny koszt.
 9. W przypadku zakończenia produkcji reklamowanego systemu CGM, nastąpi wymiana na nowe urządzenie o parametrach najbardziej
  zbliżonych do reklamowanego produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

a) elementów, które uległy naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji;
b) wad powstałych nie z winy Producenta, w tym wynikających z nieprawidłowego użytkowania, przeciążenia, zaniedbania, usterek spowodowanych nieprawidłowym ciśnieniem elektromechanicznym, itp.;
c) wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia (np. uszkodzenia będące wynikiem upadku – pęknięcia, urwania, złamania) oraz nieprawidłowego przechowywania, transportu;
d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej na które Gwarant nie ma wpływu;
e) niekompletnego systemu CGM bądź systemu z nieoryginalnymi elementami, z nieczytelnym bądź zmienionym numerem seryjnym (SN) i/lub numerem partii (LOT);
f) awarii albo uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym sprawdzeniem bądź nieprawidłową obsługą, konserwacją, instalacją albo regulacją;
g) systemu CGM z widocznymi zadrapaniami i uszkodzeniami powierzchni albo innych odsłoniętych elementów urządzenia;
h) awarii lub uszkodzenia spowodowanego użyciem części lub produktu strony trzeciej, które nie zostały wyprodukowane lub zatwierdzone przez Producenta;
i) systemu CGM, z widocznymi śladami własnego demontażu i/ lub naprawianych poprzez punkty nie wskazane przez Producenta;
j) gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom podczas nieprawidłowego działania urządzenia.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IMPORTER ORAZ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ :
Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.cgmgenexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:
Llins service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy
Tel.:(+49) 175 4870819

PRODUCENT:
Infinovo Medical Co, Ltd.
3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny
tel.: (+86) 0513 68928098
fax:(+86) 0513 68928019
www.infinovo.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.